ANBI

De I-Oanna Stichting is een ANBI – Algemeen Nut Beogende Instelling

RSIN / Fiscaal nummer: 816317446

Bestuurssamenstelling: A.E. van Beek, voorzitter; A. Berben, secretaris, L.E. de Graaff, penningmeester

Beloningsbeleid: Bestuursleden ontvangen geen honorarium. Onkosten kunnen worden vergoed. De uitvoerenden kunnen een reiskosten-(en in uitzonderingsgevallen een onkostende vergoeding ontvangen.

Doelstelling: bevorderen van de eurythmie door middel van het zelf geven van voorstellingen, het houden van cursussen, het organiseren van gastoptredens uit binnen- en buitenland.